تصفیه فاضلاب روغنی

 تصفیه فاضلاب

روغن و مواد نفتي از متداولترین آلاینده هايي هستند كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمي وارد آب هاي زيرزميني، آب باران و بسياري از آب هاي سطحي مي گردند.اين آلاينده ها داراي اثرات سميت و سرطانزايي بوده و توانايي ورود به چرخه غذايي را نيز دارند. محل های نشت مو...