۱۳
اسفند
باکتری‌های متان‌ساز و مشکلات گاز تولیدی در سپتیک

باکتری‌های متان‌ساز و مشکلات گاز تولیدی در سپتیک

 سپتیک تانک

باکتری‌های متان‌ساز؟ فرایند هضم کامل که در آن اسیدهای چرب فرار تبدیل به متان می‌شوند اکسیژن خواهی بیوشیمیائی را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد. لیکن در سپتیک‌ها این فرایند به مقدار قابل توجهی صورت نمی‌پذیرد زیرا معمولاً دمای فاضلاب در سپتیک پائین‌تر ا...۱۳
اسفند
روش های نصب سپتیک تانک

روش های نصب سپتیک تانک

 سپتیک تانک

نصب سپتیک تانک پلی اتیلنی، سپتیک تانک فلزی و  سپتیک تانک کامپوزیتی معمولا به سه روش دفنی، سطحی یا زمینی و هوایی انجام می گردد که از روش های مذکور به دلیل اینکه لوله ورودی فاضلاب به سپتیک تانک زیر زمین می باشد، روش نصب دفنی متداول ترین روش بوده و اغلب س...