باکتری‌های متان‌ساز و مشکلات گاز تولیدی در سپتیک

 سپتیک تانک

باکتری‌های متان‌ساز؟ فرایند هضم کامل که در آن اسیدهای چرب فرار تبدیل به متان می‌شوند اکسیژن خواهی بیوشیمیائی را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد. لیکن در سپتیک‌ها این فرایند به مقدار قابل توجهی صورت نمی‌پذیرد زیرا معمولاً دمای فاضلاب در سپتیک پائین‌تر ا...