روش های نصب سپتیک تانک

 سپتیک تانک

نصب سپتیک تانک پلی اتیلنی، سپتیک تانک فلزی و  سپتیک تانک کامپوزیتی معمولا به سه روش دفنی، سطحی یا زمینی و هوایی انجام می گردد که از روش های مذکور به دلیل اینکه لوله ورودی فاضلاب به سپتیک تانک زیر زمین می باشد، روش نصب دفنی متداول ترین روش بوده و اغلب س...